Loading...
 7201 S. Potomac St., Centennial, CO 80112 303-858-9927

Today's Panchangam

Centennial, CO

  • Tithi : Navami
  • Nakshatra : Anuradha
  • Yoga : Vaidhruthi

  • Upcoming Events
  • Pooja Event Schedule for Today
  • Pooja Schedule for Next 7 Days
  • Pooja Schedule for Next 30 Days

Upcoming Events

Upcoming Events

Event Description: Event Date and Time
Navagraha Prana Prathishta - Day 1 Navagraha, Ayyappa, Subramanya, Pancha muga Hanuman, Venketswara - Prana Prathishta Day 1
Fri, Aug 24th, 2018 09:00 AM to 08:30 PM
Upakarma / Avani Avittam Sankalpam, Vishwaksena aradana, Punyahavachanam, Shodasa upachara pooja, Yagnopaveetam, Kaamokaarsheet japam, Navakanda rishi tarpanam.
Sat, Aug 25th, 2018 07:00 AM to 10:00 AM
Navagraha Prana Prathishta - Day 2 Navagraha Prana Prathishta - Day 2
Sat, Aug 25th, 2018 10:30 AM to 08:30 PM
Navagraha Prana Prathishata - Main Event Navagraha Prana Prathishata - Main event
Sun, Aug 26th, 2018 06:30 AM to 01:30 PM

Pooja / Event Schedule For Today

Pooja / Event Schedule For Today

Date Event Details
08/20/2018 - Mon 6:30 PM - Rudhram Chanting, Abhishekam, Archana, Aarthi And Prasad

Pooja Schedule for Next 7 Days

Pooja Schedule for Next 7 Days

Date Event Details
08/21/2018 - Tue 7:00 PM - Hanuman Chalisa Paath, Archana, Aarthi And Prasad
08/22/2018 - Wed 6:30 PM - Vishnu Sahasara Namam Chanting, Archana, Aarthi And Prasad
08/23/2018 - Thu 7:00 PM - Saraswathi Pooja, Archana, Aarthi And Prasad
08/24/2018 - Fri 09:00 AM - Navagraha Prana Prathishta - Day 1
6:30 PM - Lalitha Sahasara Namam, Archana, Aarthi And Prasad
08/25/2018 - Sat 07:00 AM - Upakarma / Avani Avittam
10:30 AM - Navagraha Prana Prathishta - Day 2
11:00 AM - Subramanya Abhishekam, SKandha Shashti Kavacham, Archana, Aarthi And Prasad
5:30 PM - SundharKand Paath, Archana, Aarthi And Prasad
08/26/2018 - Sun 06:30 AM - Navagraha Prana Prathishata - Main Event
11:00 AM - Mathaki Chowki, Archana, Aarthi And Prasad
08/27/2018 - Mon 6:30 PM - Rudhram Chanting, Abhishekam, Archana, Aarthi And Prasad

Pooja Schedule for Next 30 Days

Pooja Schedule for Next 30 Days

Date Event Details
08/21/2018 - Tue 7:00 PM - Hanuman Chalisa Paath, Archana, Aarthi And Prasad
08/22/2018 - Wed 6:30 PM - Vishnu Sahasara Namam Chanting, Archana, Aarthi And Prasad
08/23/2018 - Thu 7:00 PM - Saraswathi Pooja, Archana, Aarthi And Prasad
08/24/2018 - Fri 09:00 AM - Navagraha Prana Prathishta - Day 1
6:30 PM - Lalitha Sahasara Namam, Archana, Aarthi And Prasad
08/25/2018 - Sat 07:00 AM - Upakarma / Avani Avittam
10:30 AM - Navagraha Prana Prathishta - Day 2
11:00 AM - Subramanya Abhishekam, SKandha Shashti Kavacham, Archana, Aarthi And Prasad
5:30 PM - SundharKand Paath, Archana, Aarthi And Prasad
08/26/2018 - Sun 06:30 AM - Navagraha Prana Prathishata - Main Event
11:00 AM - Mathaki Chowki, Archana, Aarthi And Prasad
08/27/2018 - Mon 6:30 PM - Rudhram Chanting, Abhishekam, Archana, Aarthi And Prasad
08/28/2018 - Tue 7:00 PM - Hanuman Chalisa Paath, Archana, Aarthi And Prasad
08/29/2018 - Wed 6:30 PM - Vishnu Sahasara Namam Chanting, Archana, Aarthi And Prasad
08/30/2018 - Thu 7:00 PM - Saraswathi Pooja, Archana, Aarthi And Prasad
08/31/2018 - Fri 6:30 PM - Lalitha Sahasara Namam, Archana, Aarthi And Prasad
09/01/2018 - Sat 11:00 AM - Venkateswara Pooja, Abhishekam, Archana, Aarthi And Prasad
6:00 PM - Durga Pooja, Archana, Aarthi And Prasad
09/02/2018 - Sun
09/03/2018 - Mon 6:30 PM - Rudhram Chanting, Abhishekam, Archana, Aarthi And Prasad
09/04/2018 - Tue 7:00 PM - Hanuman Chalisa Paath, Archana, Aarthi And Prasad
09/05/2018 - Wed 6:30 PM - Vishnu Sahasara Namam Chanting, Archana, Aarthi And Prasad
09/06/2018 - Thu 7:00 PM - Saraswathi Pooja, Archana, Aarthi And Prasad
09/07/2018 - Fri 6:30 PM - Lalitha Sahasara Namam, Archana, Aarthi And Prasad
09/08/2018 - Sat 11:00 AM - Venkateswara Pooja, Abhishekam, Archana, Aarthi And Prasad
6:00 PM - Durga Pooja, Archana, Aarthi And Prasad
09/09/2018 - Sun
09/10/2018 - Mon 6:30 PM - Rudhram Chanting, Abhishekam, Archana, Aarthi And Prasad
09/11/2018 - Tue 7:00 PM - Hanuman Chalisa Paath, Archana, Aarthi And Prasad
09/12/2018 - Wed 6:30 PM - Vishnu Sahasara Namam Chanting, Archana, Aarthi And Prasad
09/13/2018 - Thu 7:00 PM - Saraswathi Pooja, Archana, Aarthi And Prasad
09/14/2018 - Fri 6:30 PM - Lalitha Sahasara Namam, Archana, Aarthi And Prasad
09/15/2018 - Sat 11:00 AM - Navagraha Pooja, Archana, Aarthi And Prasad
6:00 PM - Ayyappa Abhishekam,Archana, Padi Paattu, Saran Gosham And Prasad
09/16/2018 - Sun
09/17/2018 - Mon 6:30 PM - Rudhram Chanting, Abhishekam, Archana, Aarthi And Prasad
09/18/2018 - Tue 7:00 PM - Hanuman Chalisa Paath, Archana, Aarthi And Prasad
09/19/2018 - Wed 6:30 PM - Vishnu Sahasara Namam Chanting, Archana, Aarthi And Prasad

Monthly Recurring Donation


Recurring donation will continue indefinitely until cancelled

One Time Donation