Loading...
 7201 S. Potomac St., Centennial, CO 80112 303-858-9927

Today's Panchangam

Centennial, CO

  • Tithi : Saptami
  • Nakshatra : Jyeshta
  • Yoga : Vyatipata

  • Special Events
  • Pooja Event Schedule for Today
  • Pooja Schedule for Next 7 Days
  • Pooja Schedule for Next 30 Days

Upcoming Events

Special Events

Event Description: Event Date and Time
Tamil, Malayalam, Oriya , Punjabi And Assamese New Year Special Vishu dharshan, Tamil Karthikeya Abhishek, Jaganath ji Pooja. Evening Baisakhi celebrations
Sun, Apr 14th, 2019 09:00 AM to 07:00 PM
Akshaya Tritiya Maha Lakshmi Narayan Pooja
Tue, May 7th, 2019 10:30 AM to 10:30 AM

Pooja / Event Schedule For Today

Pooja / Event Schedule For Today

Date Event Details
03/26/2019 - Tue 7:00 PM - Hanuman Chalisa Paath, Archana, Aarthi And Prasad

Pooja Schedule for Next 7 Days

Pooja Schedule for Next 7 Days

Date Event Details
03/27/2019 - Wed 6:30 PM - Vishnu Sahasara Namam Chanting, Archana, Aarthi And Prasad
03/28/2019 - Thu 7:00 PM - Saraswathi Pooja, Archana, Aarthi And Prasad
03/29/2019 - Fri 6:30 PM - Lalitha Sahasara Namam, Archana, Aarthi And Prasad
03/30/2019 - Sat 11:00 AM - Subramanya Abhishekam, SKandha Shashti Kavacham, Archana, Aarthi And Prasad
5:30 PM - SundharKand Paath, Archana, Aarthi And Prasad
03/31/2019 - Sun 11:00 AM - Mathaki Chowki, Archana, Aarthi And Prasad
04/01/2019 - Mon 6:30 PM - Rudhram Chanting, Abhishekam, Archana, Aarthi And Prasad
04/02/2019 - Tue 7:00 PM - Hanuman Chalisa Paath, Archana, Aarthi And Prasad

Pooja Schedule for Next 30 Days

Pooja Schedule for Next 30 Days

Date Event Details
03/27/2019 - Wed 6:30 PM - Vishnu Sahasara Namam Chanting, Archana, Aarthi And Prasad
03/28/2019 - Thu 7:00 PM - Saraswathi Pooja, Archana, Aarthi And Prasad
03/29/2019 - Fri 6:30 PM - Lalitha Sahasara Namam, Archana, Aarthi And Prasad
03/30/2019 - Sat 11:00 AM - Subramanya Abhishekam, SKandha Shashti Kavacham, Archana, Aarthi And Prasad
5:30 PM - SundharKand Paath, Archana, Aarthi And Prasad
03/31/2019 - Sun 11:00 AM - Mathaki Chowki, Archana, Aarthi And Prasad
04/01/2019 - Mon 6:30 PM - Rudhram Chanting, Abhishekam, Archana, Aarthi And Prasad
04/02/2019 - Tue 7:00 PM - Hanuman Chalisa Paath, Archana, Aarthi And Prasad
04/03/2019 - Wed 6:30 PM - Vishnu Sahasara Namam Chanting, Archana, Aarthi And Prasad
04/04/2019 - Thu 7:00 PM - Saraswathi Pooja, Archana, Aarthi And Prasad
04/05/2019 - Fri 6:30 PM - Lalitha Sahasara Namam, Archana, Aarthi And Prasad
04/06/2019 - Sat 11:00 AM - Venkateswara Pooja, Abhishekam, Archana, Aarthi And Prasad
6:00 PM - Durga Pooja, Archana, Aarthi And Prasad
04/07/2019 - Sun
04/08/2019 - Mon 6:30 PM - Rudhram Chanting, Abhishekam, Archana, Aarthi And Prasad
04/09/2019 - Tue 7:00 PM - Hanuman Chalisa Paath, Archana, Aarthi And Prasad
04/10/2019 - Wed 6:30 PM - Vishnu Sahasara Namam Chanting, Archana, Aarthi And Prasad
04/11/2019 - Thu 7:00 PM - Saraswathi Pooja, Archana, Aarthi And Prasad
04/12/2019 - Fri 6:30 PM - Lalitha Sahasara Namam, Archana, Aarthi And Prasad
04/13/2019 - Sat 11:00 AM - Navagraha Pooja, Archana, Aarthi And Prasad
6:00 PM - Ayyappa Abhishekam,Archana, Padi Paattu, Saran Gosham And Prasad
04/14/2019 - Sun 09:00 AM - Tamil, Malayalam, Oriya , Punjabi And Assamese New Year
04/15/2019 - Mon 6:30 PM - Rudhram Chanting, Abhishekam, Archana, Aarthi And Prasad
04/16/2019 - Tue 7:00 PM - Hanuman Chalisa Paath, Archana, Aarthi And Prasad
04/17/2019 - Wed 6:30 PM - Vishnu Sahasara Namam Chanting, Archana, Aarthi And Prasad
04/18/2019 - Thu 7:00 PM - Saraswathi Pooja, Archana, Aarthi And Prasad
04/19/2019 - Fri 6:30 PM - Lalitha Sahasara Namam, Archana, Aarthi And Prasad
04/20/2019 - Sat 11:00 AM - Jagannaath Pooja, Archana, Aarthi And Lunch Prasad
6:00 PM - Vishnu Sahasara Namam, Archana, Aarthi And Prasad
04/21/2019 - Sun
04/22/2019 - Mon 6:30 PM - Rudhram Chanting, Abhishekam, Archana, Aarthi And Prasad
04/23/2019 - Tue 7:00 PM - Hanuman Chalisa Paath, Archana, Aarthi And Prasad
04/24/2019 - Wed 6:30 PM - Vishnu Sahasara Namam Chanting, Archana, Aarthi And Prasad
04/25/2019 - Thu 7:00 PM - Saraswathi Pooja, Archana, Aarthi And Prasad

Monthly Recurring Donation


Recurring donation will continue indefinitely until cancelled

One Time Donation